Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-04-23

Bilans otwarcia gotowy. Pierwszy kwartał ze stratami

      W kilkanaście dni po przejęciu akcji Huty Ostrowiec od Stalexportu przez Agencję Rozwoju Lokalnego został sporządzony tzw. bilans otwarcia. W miniony piątek, do naszej redakcji nadszedł w tej sprawie następujący komunikat prasowy.


    "Bilans otwarcia sporządzony przez nowy Zarząd Huty Ostrowiec S. A., dobitnie określa wielkość zadań stojących przed Spółką i jej statutowymi organami. O powadze sytuacji decyduje wysoki poziom zobowiązań przekraczający na koniec pierwszego kwartału br. kwotę 707 mln złotych. Składa się na niego 234,7 mln złotych zobowiązań handlowych, 135,6 mln zł zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, 317,3 mln zł kredytów i pożyczek oraz 9,2 mln zł zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń. Część zobowiązań, w wysokości 165 mln zł jest objęta sądowym postępowaniem układowym, przy czym 64,5 mln zł stanowią zobowiązania handlowe.


    W ramach ogólnej kwoty zobowiązań znaczącą pozycję stanowi dług wobec ZEORK S. A. Dlatego pierwszym spotkaniem nowego Zarządu Huty z dostawcami była wizyta w Skarżysku Kamiennej, w trakcie której uzgodniono warunki spłaty zobowiązań zaległych oraz uregulowania płatności bieżących. Porozumienie to pozwoliło na wznowienie działalności produkcyjnej Spółki, gwarantuje także jej utrzymanie.


    Jednocześnie Zarząd Huty podjął rozmowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.


    Huta wywiązuje się z bieżących płatności wobec załogi. W dniu 19 kwietnia wypłacono drugą, ostatnią ratę wynagrodzeń za miesiąc marzec.


    Wspomniany wcześniej bilans otwarcia wskazuje na niewspółmiernie niski w stosunku do zobowiązań poziom należności. Na koniec pierwszego kwartału br. wynosił on 213 mln zł, z czego 120,6 mln zł stanowią należności praktycznie nieściągalne, objęte głównie postępowaniami układowymi lub upadłościowymi.


    Równocześnie utrzymuje się niski poziom sprzedaży wyrobów huty. Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale br. wyniosły 106 mln złotych, co stanowi spadek o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. W tych warunkach na koniec pierwszego kwartału 2002 roku Huta zanotowała stratę netto w wysokości 23 mln złotych.


    Najważniejszymi zadaniami podjętymi przez Zarząd i realizowanymi przez przedsiębiorstwo są:

-odzyskanie i rozszerzenie rynków,

-poprawa płynności finansowej, przede wszystkim poprzez oddłużenie,

-wzrost produkcji.


    Leszek Traczyk, szef Biura Wsparcia Strategicznego Huty Ostrowiec SA
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 7983 razy,
ostatnio: 2020-02-28 11:41:27
Skomentuj artykuł:
Powrót