Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-04-09

Agencja Rozwoju Lokalnego kupiła hutę

      W miniony piątek, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej prezydent Jan Szostak oświadczył radnym, że o godz. 12.00 w Warszawie nastąpi podpisanie umowy sprzedaży akcji Huty Ostrowiec. Tym samym nowym właścicielem huty stanie się - po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy huty sprawozdania finansowego spółki za rok 2001 - Agencja Rozwoju Lokalnego.


    Aby ta umowa mogła być sfinalizowana, niezbędne okazało się podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską. Z tego względu w trybie pilnym zwołana została nadzwyczajna sesja.


    Warunki umowy Agencja Rozwoju Lokalnego nabyła od Stalexportu 24.504.361 akcji zwykłych imiennych, o łącznej wartości nominalnej 132.323.540,40 złotych, co stanowi 67,94 proc. kapitału zakładowego Spółki Huta Ostrowiec S. A. Za cały pakiet akcji kupujący zapłacił 133.000 złotych. Cena nabycia ma być w całości zapłacona na rachunek Stalexportu w Raiffeisen Bank Polska S. A. Oddział Katowice.


    Na mocy umowy Stalexport umorzył należności przypadające od Spółki, a wynikające z salda uzgodnionego na dzień zawarcia transakcji do poziomu 80.000.000 złotych. Pozostające do spłaty należności, również w kwocie 80.000.000 złotych, huta ureguluje w okresie od stycznia 2004 do grudnia 2009 roku wyrobami hutniczymi, wyprodukowanymi przez Spółkę lub następcę prawnego, o wartości ok. 13.330.000 złotych rocznie.


    -W przypadku spłaty wyrobami hutniczymi przyjmuje się za podstawę obliczenia cenę prętów zbrojeniowych lub wyrobów hutniczych, obowiązującą w Spółce w dniu podpisania umowy -czytamy w umowie sprzedaży.


    Umowa przewiduje jednak możliwość spłaty zobowiązań w gotówce. Zapewne jest to zabezpieczenie na wypadek wzrostu cen wyrobów hutniczych, którego przecież nie da się wykluczyć.


    W podpisanej umowie Stalexport zobowiązał się do udzielenia Agencji Rozwoju Lokalnego, w terminie 7 dni, pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji, w tym prawa dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz uczestnictwa w jego imieniu we wszystkich Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Huty Ostrowiec S. A., które odbędą się od dnia zawarcia umowy do chwili wejścia jej w życie.


    -De facto oznacza to, że już w nadchodzącym tygodniu możemy przejąć pełną kontrolę nad hutą -mówi prezydent. Chodzi o to, abyśmy nie tracili czasu, lecz niejako z marszu mogli rozpocząć rozmowy z wierzycielami huty - dostawcami energii, gazu, a także z dostawcami i odbiorcami.


    Szybkie głosowanie radnych Agencja Rozwoju Lokalnego kupiła hutę Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w hucie ma być wybrana nowa Rada Nadzorcza, a później prawdopodobnie - jeśli nic nie stanie na przeszkodzie - nowy Zarząd.


    Na zawarcie transakcji sprzedający uzyskał nie tylko zgodę Zarządu Spółki, co jest wymagane, ale również zgodę nadzorcy sądowego. Jak wiadomo Stalexport, podobnie jak i huta, znajduje się w postępowaniu układowym ze swoimi wierzycielami.


    -Stalexport ma zobowiązania wobec swoich wierzycieli na kwotę ok. półtora miliarda złotych -mówi prezydent. Jego kapitał zakładowy wynosi ok. 130 mln złotych. Dlatego każdy ruch kapitałowy jest kontrolowany przez nadzorcę sądowego, działającego w imieniu wierzycieli.


    Podpisanie umowy nie byłoby możliwe bez przekonania Zarządu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który jest głównym udziałowcem Stalexportu.


    -Przeprowadzone były rozmowy z Zarządem EBOR-u w Londynie, w tym oczywiście z dyrektorem Stanisławem Bieleckim -mówi J. Szostak.


    W tej sprawie szczególnie pomocny okazał się - zdaniem prezydenta - były premier, poseł Józef Oleksy.


    W celu zabezpieczenia realizacji postanowień tej umowy, gmina Ostrowiec dokonała zastawu na swoim majątku. Chodzi tu konkretnie o ustanowienie zastawu na udziałach gminy w spółkach: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (416.974 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy), Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (38.845 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy) i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (41.944 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy).


    Par. 4 podpisanej umowy stanowi, że kupujący, czyli Agencja Rozwoju Lokalnego zobowiązuje się do przygotowania i wdrożenia programu restrukturyzacji Huty Ostrowiec S. A., celem dopasowania programu do założeń koncernu Polskie Huty Stali.


    -PHS rodzi się w bólach -mówi prezydent. Zanim powstanie i będzie gotów przyjąć nowe podmioty, upłynie pół a może nawet i cały rok. Nie możemy tak długo czekać z restrukturyzacją huty.


    Pytania radnych Co prawda umowę sprzedaży akcji huty podpisali przede wszystkim prezes Marek Nowak i wiceprezes Jarosław Wilczyński, szefowie Agencji Rozwoju Lokalnego, to radni swe pytania kierowali prawie wyłącznie pod adresem prezydenta Jana Szostaka.


    -Dlaczego ani pod projektem uchwały Rady Miejskiej, ani umowy sprzedaży akcji nie ma opinii radców prawnych? -spytał radny Karbowniczek.


    -Wszystko jest zgodne z prawem powiedział prezydent. Na gruncie prawa samorządowego gminie nie wolno przystępować do działalności gospodarczej nie związanej z działalnością komunalną, ale ustawa o gospodarce komunalnej wyraźnie mówi, że w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie m. in. utratą miejsc pracy, wówczas takiego zakazu nie ma.


    W tym przypadku gmina nie angażuje się bezpośrednio, lecz robi to Agencja Rozwoju Lokalnego. Gmina nie ryzykuje tu praktycznie niczym. Gdyby to, co robimy, było sprzeczne z prawem, to poprzednią uchwałę Rady Miejskiej wojewoda by na pewno uchylił.


    Radny Marek Potocki poprosił o wypowiedź na ten temat obecnego na sali radcę prawnego.


    -Mieliśmy tu pewne wątpliwości, ale chcę z całą mocą podkreślić, że to nie znaczy, iż decyzje te były niezgodne z prawem -powiedział radca prawny. Przepisy są nieprecyzyjne.


    Gmina może prowadzić działalność gospodarczą poza wyznaczonym jej zakresem, jeśli chodzi o spółki ważne dla rozwoju gminy. Wątpliwość dotyczyła tego, czy huta jest właśnie taką spółką. Dla nas jednak najważniejsze jest to, że każda uchwała jest sprawdzana przez wojewodę pod kątem jej zgodności z prawem. Ta uchwała była analizowana przez wojewodę i zatwierdzona jako zgodna z prawem.


    -Wiemy, że sytuacja huty jest tragiczna, ale co to w praktyce oznacza? -Jeśli sytuacja huty nie zmieni się w najbliższym czasie na korzyść, to huta upadnie -powiedział prezydent.


    Ja to jasno oświadczam. Został wyłączony prąd, zerwana umowa z ZUS-em, naliczane są odsetki. Aby temu zapobiec, aby rozpocząć restrukturyzację finansową huty, muszą być powołane nowe władze spółki. Póki co może to zrobić jedynie Stalexport, gdyż umowa, którą dziś podpiszemy, wejdzie w życie dopiero w maju.


    Inny z radnych poprosił prezydenta m. in. o wyjaśnienie obciążeń, jakie spoczywają na części akcji huty.


    -Dotychczasowy właściciel, Stalexport kilka procent akcji huty zastawił -powiedział prezydent. Jednak w umowie jest zapis, w którym sprzedający zobowiązuje się do zwolnienia tych akcji z wszelkich obciążeń do 31 grudnia 2002 roku. Dla władztwa Agencji Rozwoju Lokalnego nad hutą nie ma to żadnego znaczenia.


    Nikt nie był przeciwny Przewodniczący RM, Henryk Połoński zarządził głosowanie nad projektem uchwały upoważniającej kierownictwo Agencji Rozwoju Lokalnego i Zarząd Miasta do podpisania umowy sprzedaży akcji huty ze Stalexportem. Wszyscy obecni na sali radni byli za. Nie było nikogo, kto by był przeciw lub wstrzymał się od głosowania.


    D. Rucińska W. RogalaZobacz również:
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 12448 razy,
ostatnio: 2020-02-17 13:26:23
Skomentuj artykuł:
Powrót